J'ai faim maintenant. Faim j'ai maintenant. Maintenant j'ai faim.